Archivo de categoría Galicia

Porcontraminate

O ecoloxismo galego pide á Cámara que prohíba o cianuro na mineríaLos grupos de ecologistas gallegos piden a la Cámara que prohíba el cianuro en la minería

Redacción | @prazapublica

Galiza non é una mina

A práctica totalidade do movemeto ecoloxista galego fixo entrega este mércores no rexistro do Parlamento de dúas iniciativas que piden a prohibición do uso do cianuro na minería e obriga ás empresas mineiras de que conten coas garantías suficientes para facer fronte á totalidade de danos e indemnizacións que se poderían derivar dun eventual accidente. As dúas propostas, unha Proposición Non de Lei (PNL) e outra PDL (Proposición de Lei), non prevé máis que que os grupos políticos trasladen ao ordenamento xurídico galego o contido da resolución aprobada polo Europarlamento en 2010.

Aquela resolución do Parlamento Europeo solicitaba á Comisión que fixese efectiva a prohibición en todo o territorio europeo das tecnoloxías mineiras baseadas no cianuro, como as que se pretenden usar na mina de Corcoesto que a multinacional Edgewater proxecta nesta parroquia da comarca de Bergantiños e que tanta polémica e rexeitamento está a provocar entre a sociedade.

Tal e como lembran os diferentes grupos ecoloxistas (Adega, Federación Ecoloxista Galega, Amigos da Terra, Salva la Selva, Sociedade Galega de Historia Natural ou Verdegaia) en Europa países como Alemaña, Hungría ou a República Checa xa incorporaron ás súas lexislacións esta prohibición do uso do cianuro. No entanto, no Estado español a vixente Lei 22/1973 – predemocrática pero aínda vixente – está «fortemente orientada cara ao produtivismos, esquecendo as consideracións de saúde pública e os impactos no ambiente». «En Galiza, a Lei 3/2008 da minería deixa unha ampla marxe de manobra para incorporar as recomendacións que o Parlamento Europeo fixo en 2010 encol deste tipo de técnicas con alto potencial contaminante», aseguran, algo que, porén, non se acaba de facer.

Os tres grupos da oposición, segundo indican os ecoloxistas, xa manifestaron a súa intención de dar traslado a estas iniciativas para o seu debate na cámara. «Agardamos tamén que o grupo maioritario do PP sexa sensíble a esta problemática e permita desterrar para sempre o risco que para os cidadanas e o ambiente supón o uso de milleiros de toneladas deste veleno na minaría», aseguran.

Redacción | @prazapublica

Galiza non é una mina

Practicamente la totalida del movimiento ecologista gallego hizo entrega este miércoles en el registro del Parlamento las dos iniciativas que piden la prohibición del uso de cianuro en la minería y obliga a las empresas mineras que cuenten con las garantías suficientes para hacer frente a la totalidad de daños y las indemnizaciones que podrían derivar de un eventual accidente. Las dos propuestas, una Proposición Non de Lei (PNL) y otra PDL (Proposición de Lei), no prevee más que los grupos políticos trasladen al ordenamiento jurídico gallego el contenido de la resolución aprobada por el Europarlamento en 2010.

Aquella resolución del Parlamento Europeo solicitaba a la Comisión que hiciese efectiva la prohibición en todo el territorio europeo de las tecnologías mineras basadas con cianuro, como las que se pretenden usar en la mina de Corcoesto que la multinacional Edgewater proyecta en el municipio de la comarca de Bergantiños y que tanta polémica y rechazo esta aprovocando en la sociedad.

Tal y como recuerdan los diferentes grupos ecologistas (Adega, Federación Ecoloxista Galega, Amigos da Terra, Salva la Selva, Sociedade Galega de Historia Natural ou Verdegaia) en Europa países como Alemania, Hungría o la República Checa ya incorporaron a sus legislaciones esta prohibición del uso de cianuro. No obstante, en el Estado español la vigente Ley 22/1973 – predemocrática – esta «fuertemente orientada de lado a los productivismos, olvidando las consideraciones de salud pública y los impactos en el medio ambiente». «En Galicia, la Ley 3/2008 de minería deja un amplio margen de maniobra para incorporar las recomendaciones que el Parlamento Europeo hizo en 2010 al respecto de este tipo de técnicas con alto potencial contaminante», aseguran, algo que, aún, no se acaba de hacer.

Los tres grupos de la oposición, según indican los ecologistas, ya manifestaron su intención de trasladar estas iniciativas para su debate en la cámara. «Aguardamos también que el grupo mayoritario del PP sea sensíble a esta problemática y permita desterrar para siempre el riesgo que para los cidadanos y el ambiente supone el uso de miles de toneladas de este veneno en la minería», aseguran.

Porcontraminate

O debate sobre a minaría chegou a VimianzoEl debate sobre la minería se trasladó a Vimianzo

Fuente:http://www.anosacosta.es/soneira-noticias/el-debate-sobre-la-mineria-se-traslado-a-vimianzo

Prosperó a moción presentada polo BNG que rechaza proxectos como o de Corcoesto.

O debate sobre a minaría segue chegando ás corporaciones locais. Neste caso foi a de Vimianzo a que rexeitou as actividades mineiras “a ceo aberto” ou que usan o cianuro. O que supón a oposición a proxectos como o de Corcoesto.

O BNG presentou unha moción en contra da “minaría salvaxe e contaminante”, polo que o axuntamento local acordó instar á Xunta de Galicia a “Retirar o documento de inicio do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galiza e elaborar un novo coa participación e consenso dos axentes que deben formar parte do Consello Galego da Minaría, como marca a Lei 3/2008, de ordenación da minaría de Galiza”.

Piden, entre outras cuestións “prohibir a extracción de minerais metálicos polo sistema de ceo aberto, eliminando completamente o uso de cianuro ou substancias perigosas que poñan en risco a saúde ambiental e das persoas, así como as técnicas de “fracking”, en todo ou territorio galego, incluída a plataforma continental”.

O BNG contou co apoio do PSOE, mentres que tanto os Independientes por Vimianzo como los no adscritos optaron pola abstención. Manuel Soto(IxV) pediu que se expresara na moción o apoio á minaría sustentable.

Os dous edí do Partido Popular (o terceiro, José Manuel Pérez non compareceu) votaron en contra da proposta nacionalista. O voceiro Juan Amado comentou que a minaría xera o 8% del PIB de Galicia, con 7.500 viviendo directamente do sector. Así lle recrimina ao alcalde que “está en contra do sustento desas familias, debería votar en contra da moción e a favor desas familias”.

Amado Sambade asegura ademais que “as minas, as casas, os coches, están regulados pola lei, a actual lei de minas aprobaronna co bipartito e agora con moita demagoxia e politicallada cativa están en contra”. O voceiro popular en Vimianzo engadiu que “Eu non entendo nada de minas e vostede tampouco, para iso están os técnicos da administración e enxeñeiros, eles son os competentes para vixiar que a mina funcione respectando a lei”.

@anosacosta

 

Fuente:http://www.anosacosta.es/soneira-noticias/el-debate-sobre-la-mineria-se-traslado-a-vimianzo

Prosperó la moción presentada por el BNG que rechaza proyectos como el de Corcoesto.

El debate sobre la minería sigue llegando a las corporaciones locales. En este caso fue la de Vimianzo la que rechazó las actividades mineras “a cielo abierto” o que usan el cianuro. Lo que supone la oposición a proyectos como el de Corcoesto.

El BNG presentó una moción en contra de la “minería salvaje y contaminante”, por lo que la corporación local acordó instar a la Xunta de Galicia a “Retirar el documento de inicio del Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia y elaborar uno nuevo con la participación y consenso de los agentes que deben formar parte del Consello Galego de Minería, como marca la Ley 3/2008, de ordenación de la minería de Galicia”.

Piden, entre otras cuestiones “prohibir la extracción de minerales metálicos por el sistema de coelo abierto, eliminando completamente el uso de cianuro o substancias peligrosas que pongan en riesgo la salud ambiental y de las personas, así como las técnicas de “fracking”, en todo el territorio gallego, incluída la plataforma continental”.

El BNG contó con el apoyo del PSOE, mientras que tanto los Independientes por Vimianzo como los no adscritos optaron por la abstención. Manuel Soto(IxV) pidió que se expresara en la moción el apoyo a la minería sustentable.

Los dos ediles del Partido Popular (el tercero, José Manuel Pérez no compareció) votaron en contra de la propuesta nacionalista. El portavoz Juan Amado comentó que la minería genera el 8% del PIB de Galicia, con 7.500 viviendo directamente del sector. Así le recrimina al alcalde que “está en contra del sustento de esas familias, debería votar en contra de la moción y a favor de esas familias”.

Amado Sambade asegura además que “las minas, las casas, los coches, están regulados por la ley, la actual ley de minas que se aprobó con el bipartito y agora con mucha demagogia e politicada mala están en contra”. El portavoz popular en Vimianzo añadió que “Yo no entiendo nada de minas y vosotros tampoco, para eso están los técnicos de la administración e ingenieros, ellos son los competentes para vigilar que la mina funcione respetando a ley”.

@anosacosta

 

http://www.anosacosta.es/soneira-noticias/el-debate-sobre-la-mineria-se-traslado-a-vimianzo

other languages »