Archivo de categoría Mundo

Porcontraminate

Masacre na comunidade maia kakchikel de Nacahuil, opositora á Mina El Tambor Masacre en la comunidad maya kakchikel de Nacahuil, opositora a la Mina El Tambor

Once persoas, entre elas varios nenos, foron asasinadas o 7 de setembro na comunidade maia kakchicel de Nacahuil, que se opón á mina El Tambor. A represión forma parte da unha campaña contra as poboacións que loitan polos seus dereitos na zona.

A noite do 7 de setembro, varios homes armados ingresaron na comunidade maia kakchilkel de San José Nacahuil (Guatemala), asasinaron a 11 persoas e feriron gravemente a outras 17, entre as que se atopaban varias nenas. Según denuncia a comunidade, os feitos producironse tras unha campaña de amedrentamento contra os poboadores na que participou a Policía Nacional Civil (PNC).

A comunidade, que ten as súas propias autoridades e que dende 2005 é resposable da súa seguridade interna –non había presenza policial dende entonces-, caracterizouse por unha decidida defensa do seu territorio ante as ameazas de empresas extractivas, formando parte activa do movemento de resistencia pacífica de La Puya contra a Mina “El Tambor”.

A resistencia de La Puya

Os habitantes de San José del Golfo e San Pedro Ayampuc veñen organizandose dende o ano 2010 nun movimento social de resistencia fronte aos impactos que identifican e en base a dereitos recoñecidos en Guatemala. En 2011 iniciouse a construción da Mina El Tambor –proxeto mineiro Progreso Siete Derivada- operada pola empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA e a guatemalteca Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso viuse paralizado pola resistencia pacífica dos poboadores de ambos municipios.

Dende marzo de 2012, no plantón pacífico en La Puya –o nome co que se coñece ao campamento establecido á entrada da mina- é o principal instrumento que o movimento de resistencia desenrolou fronte ao proxecto de minería. Dito plantón iniciouse a raíz de que un veciño impedira o paso a un camión da mineira e se lle sumaran outras persoas do lugar. Dende entonces, veciños e veciñas manteñen unha presenza continua en La Puya.

A súa loita converteuse, en pouco tempo, nun caso emblemático de resitencia pacífica fronte á minería en Guatemala, logrando ata a data poñer en cuestión a proxeción mineira na áreas e evitar o avance de traballos de explotación cos que non están de acordo. Unha gran parte da poboación pertence a pobos próximos potencialmente afectados pola minería forma parte da resistencia.

A comunidade de San José Nacahuil participou dende o inicio neste movimento  mediante distintas accións de resistencia pacífica. Recentemente impediron o ingreso de vehículos da empresa distribuidora de electricidade.

O proceso de intimidación previo e as alertas comunitarias

O movimento de resistencia pacífica de La Puya alertou nun comunicado que dende o 31 de agosto que os activistas contra a minera estaban sendo intimidados pola PNC, comprobándose a presencia de patrullas que non son da xurisdicción a esos municipios. Ante estos feitos, representantes do movimento acudiron á Procuraduría dos Derechos Humanos (PDH),  presentaron una queixa ao Secretario do Director da PNC, para pedir explicacións, sen que estas instancias puideran xustificar a presencia irregular

Os activistas sinalan que, a partir das súa experiencia de resistencia pacífica, puideronse percatar de «que accións como éstas sirven de preámbulo para a execución de accións represivas en contra da resistencia: intentos de desaloxos ou ben accións intimidatorias en contra de mulleres e homes que facemos parte de La Puya.» En dito comunicado denuncian que «con estas accións, queda claro que as autoridades encargadas da seguridade pública non teñen conciencia social e en lugar de optimizar os recursos postos a súa disposición para previr feitos delictivos, os están utilizando para intimidar as comunidades que estamos en pleno uso dos nosos dereitos.»

A masacre do 7 de setembro de 2013

Como relata o comunicado emitido pola comunidade e por distintas organizacións sociais, o 7 de setembro ás 22:45 horas ingresou unha patrulla policial na comunidade, «revisando tendas de produtos diarios e de bebidas alcohólicas, preguntando o nome dos propietarios e demandando falar con eles, puxeron contra a parede e rexistraron a todas as persoas que se encontraban nas tendas», en unha actitude que non é usual en Nacahuil -cabe recordar que a seguridad interna está nas mans de as autoridades comunitarias, unha vez decidiron expulsar a PNC no ano 2005-. Pouco tempo despois, ingresou ao pobo un grupo armado a bordo dun coche non identificado, que disparou indiscriminadamente as súas armas nas principais rúas da comunidade, «con maior atención aos negocios que estaban abertos a esa hora». O saldo que deixaron foi de alo menos 11 persoas mortas, e 15 gravemente feridas, entre elas, duass nenas.

Si ben diferentes medios de comunicación adxudicaron nas primeiras horas a masacre a un enfrontamento de pandillas, esta versión foi taxantemente negada polas autoridades comunitarias de Nacahuil, que denuncian a manipulación mediática, rexeitan as declaracións do Ministerio de Gobernación e exisen que estos feitos non sirvan de pretexto para militarizar o territorio. Recordan tamén que os índices de criminalidade na comunidade reducíronse dende que a PNC foi expulsada, en 2005.

Estos feitos se dan a poucas semanas do aniversario  da masacre de Totonicapán -4 de outubro de 2012-, na que membros do exército asasinaron a 8 activistas indíxenas, e no marco dun proceso de criminalización dos movimientos sociaies e de militarización dos territorios indíxenas que dou lugar á declaratoria de dous estados de sitio para defender os intereses das transnacionales.

Fonte: http://www.diagonalperiodico.net/global/19742-masacre-la-comunidad-maya-kakchikel-nacahuil-opositora-la-mina-tambor.html

Máis información: 
– CODPI
– Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Once personas, entre ellas varios niños, fueron asesinadas el 7 de septiembre en la comunidad maya kakchicel de Nacahuil, que se opone a la mina El Tambor. La represión forma parte de una campaña contra las poblaciones que luchan por sus derechos en la zona.

La noche del 7 de septiembre, varios hombres armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil (Guatemala), asesinaron a 11 personas e hirieron gravemente a otras 17, entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).

La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina «El Tambor».

La resistencia de La Puya

Los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se vienen organizando desde el año 2010 en un movimiento social de resistencia frente a los impactos que identifican y en base a derechos reconocidos en Guatemala. En el 2011 se inició la construcción de la Mina El Tambor -proyecto minero Progreso Siete Derivada- operada por la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la guatemalteca Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso se vio paralizado por la resistencia pacífica de los pobladores de ambos municipios.

Desde marzo de 2012, el plantón pacífico en La Puya -el nombre con el que se conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el principal instrumento que el movimiento de resistencia ha desarrollado frente al proyecto de minería. Dicho plantón se inició a raíz de que un vecino impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras personas del lugar. Desde entonces, vecinos y vecinas mantienen una presencia continua en La Puya.

Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala, logrando hasta la fecha poner en cuestión la proyección minera en el área y evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a pueblos cercanos potencialmente afectados por la minería forma parte de la resistencia.

La comunidad de San José Nacahuil ha participado desde el inicio en este movimiento mediante distintas acciones de resistencia pacífica. Recientemente impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa distribuidora de electricidad.

El proceso de intimidación previo y las alertas comunitarias

El movimiento de resistencia pacífica de La Puya alertó en un comunicado que desde el 31 de agosto que los activistas contra la minera estaban siendo intimidados por la PNC, comprobándose la presencia de patrullas que no son de la jurisdicción a esos municipios. Ante estos hechos, representantes del movimiento acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y presentaron una queja al Secretario del Director de la PNC, para pedir explicaciones, sin que estas instancias pudieran justificar la presencia irregular

Los activistas señalan que, a partir de sus experiencia de resistencia pacífica, se han podido percatar de «que acciones como éstas sirven de preámbulo para ejecución de acciones represivas en contra de la resistencia: intentos de desalojos o bien acciones intimidatorias en contra de mujeres y hombres que hacemos parte de La Puya.» En dicho comunicado denuncian que «con estas acciones, queda claro que las autoridades encargadas de la seguridad pública no tienen conciencia social y en lugar de optimizar los recursos puestos a su disposición para prevenir hechos delictivos, los están utilizando para intimidar a las comunidades que estamos en pleno uso de nuestros derechos.»

La masacre del 7 de septiembre de 2013

Como relata el comunicado emitido por la comunidad y por distintas organizaciones sociales, el 7 de septiembre a las 22:45 horas ingresó una patrulla policial a las comunidad, «revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas», en una actitud no es usual en Nacahuil -cabe recordar que la seguridad interna está en manos de las autoridades comunitarias, una vez decidieron expulsar a la PNC en el año 2005-. Poco tiempo después, ingresó al pueblo un grupo armado a bordo de un coche no identificado, que disparó indiscriminadamente sus armas en las principales calles de la comunidad, «con mayor atención a los negocios que estaba abierto a esa hora». El saldo que dejaron fue de al menos 11 personas muertas, y 15 gravemente heridas, entre ellas, dos niñas.

Si bien diferentes medios de comunicación adjudicaron en las primeras horas la masacre a un enfrenamiento de pandillas, esta versión fue tajantemente negada por las autoridades comunitarias de Nacahuil, que denuncian la manipulación mediática, rechazan las declaraciones del Ministerio de Gobernación y exigen que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar el territorio. Recuerdan también que los índices de criminalidad en la comunidad se redujeron desde que la PNC fue expulsada, en 2005.

Estos hechos se dan a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre de 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y en el marco de un proceso de criminalización de los movimientos sociales y de militarización de los territorios indígenas que ha dado lugar a la declaratoria de dos estados de sitio para defender los intereses de las transnacionales.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/19742-masacre-la-comunidad-maya-kakchikel-nacahuil-opositora-la-mina-tambor.html

Más información:
CODPI
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Porcontraminate

Organizaciones indígenas guatemaltecas denuncian al estado por la ley minera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fuente:

Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) – Alerta Minera Canadá – Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL)

(Guatemala City/Ottawa/Washington) Martes, el Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) de Guatemala presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que se aprobó la ley minera sin consulta previa tal como se requiere bajo la ley nacional e internacional. El CPO recurre a la CIDH debido a que ha agotado todos los canales disponibles a nivel nacional para poner alto a las violaciones resultando a raíz de la actual ley minera.

El CPO cuestionó la constitucionalidad de la ley minera de 1997 por primera vez en una demanda interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en julio de 2012. Sin embargo, en marzo de 2013, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de la vigencia de la ley minera, contraviniendo las obligaciones legales que tiene Guatemala de consultar la población indígena antes de aprobar políticas que podrían afectar sus territorios de forma significativa.

“Creemos que la decisión de la Corte de Constitucionalidad es ilegal y contradictoria, dado que la misma corte decretó en 2011 que la consulta es un derecho constitucional de los pueblos indígenas de Guatemala. La ley de minería no fue consultado con los pueblos indígenas a pesar que es una medida legislativa susceptible de afectar nuestra forma de vida y que el estado de Guatemala se comprometió de cumplir al ratificar instrumentos internacional de derechos colectivos de pueblos indígenas como el convenio 169”, dijo Lucia Xiloj, abogada y miembro del equipo legal del CPO.

Con más de 360 licencias otorgadas y más de 600 pendientes, el sector minero en Guatemala ha dado lugar al aumento del conflicto y la violencia en diversas partes del país. Al raíz de estos conflictos está la falta de respeto para el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por los proyectos y las políticas mineras.

Desde 2005, casi un millón de personas han votado en contra de la minería en sus territorios en 78 consultas comunitarias realizadas en el país. Además, una encuesta libre publicada en enero de 2013 demostró que 66% de guatemaltecos rechazan la actividad minera. Sin embargo, ni el gobierno ni las empresas mineras han respetado las decisiones comunitarias; al contrario, se ha intensificado la represión contra quienes se oponen a la minería.

“El conflicto, que tiene a su raíz la violación del derecho a la consulta, ha resultado en ataques violentos y muertos, y la criminalización y persecución de líderes comunitarios”,  dijo Lolita Chávez, miembro del CPO y firmante de la denuncia ante la CIDH.

Bajo el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en los Acuerdos de Paz de Guatemala, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Guatemala está obligada a respetar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que podría impactarles de una forma adversa, y de consultarlos antes de aprobar leyes o iniciativas administrativas que afectarían sus derechos.

“Una respuesta favorable de la Comisión Interamericana a este caso es de gran importancia, dado que la actual ley minera ha permitido que empresas mineras, de los Estados Unidos y Canadá en particular, explotan los territorios indígenas con una falta de consideración total para la toma de decisiones de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales,” dijo Kris Genovese, abogada del Centro para el Derecho Ambiental Internacional en Washington D.C.

El Consejo del Pueblo Maya del Occidente es una coalición de autoridades indígenas e instituciones de siete departamentos de Guatemala. La denuncia puesto ante la CIDH tiene 32 firmantes en representación de 8 pueblos indígenas que conforman el Consejo del Pueblo Maya del Occidente. Cada firmante fue elegido durante asambleas comunitarias llevado a cabo antes de sentar la denuncia.

Contactos

  • Ellen Moore, NISGUA, ellen(at)nisgua.org, (510) 868-0612
  • Jen Moore, MiningWatch Canada, jen(at)miningwatch.ca, (613) 569-3439
  • Amanda Kistler, Centro para el Derecho Ambiental Internacional, akistler(at)ciel.org, (202) 742-5832

Antecedentes

En mayo, se mandó el ejército a las comunidades indígenas y no-indígenas por el proyecto Escobal de Tahoe Resources, un proyecto minero de plata al sur de la Ciudad de Guatemala, después de un aumento en la violencia en la zona, lo que incluyó el disparar por parte del equipo de seguridad de la mina en contra de un grupo manifestando de forma pacífica en frente del proyecto. El gerente de seguridad de la empresa y su asesor están actualmente enjuiciados y esperando una audiencia sobre su presunto involucramiento en ordenar y después encubrir evidencia sobre el ataque.

Tahoe Resources es un empresa estrechamente relacionado a la Goldcorp, la cual vendió el proyecto Escobal a Tahoe en 2010 y que actualmente posee 40% de sus acciones y con múltiples puestos en su junta directiva. La mina Marlin de Goldcorp en el noroeste de Guatemala ha sido una fuente de tensiones continuas por falta de respeto a los derechos y las tierras indígenas, y por impactos sobre las fuentes de agua y la salud pública.

Durante casi un año y medio, los pobladores en La Puya, inmediatamente al norte de la Ciudad de Guatemala, han sostenido un bloqueo pacífico en la entrada del proyecto minero Tambor. Este proyecto se encuentra actualmente en manos de Kappes Cassidy & Associates, que adquirió el proyecto de Radius Gold, con sede en Vancouver, en agosto de 2012, después del atento contra de Yolanda Oquelí. Quienes se oponen al proyecto han sufrido amenazas repetidas por parte de los empleados de la empresa durante los últimos diez meses, a pesar de haber entrado en un diálogo de alto nivel con el gobierno en junio.

En agosto, Derechos en Acción reportó que un grupo de mujeres en la municipalidad de El Estor están enfrentando intimidación y hostigamiento por su participación en llevar tres demandas en contra de Hudbay Minerals, con sede en Toronto. Las demandas refieren a la violación sexual de un grupo de once mujeres durante un desalojo forzoso en 2007, y el asesinato a tiros en 2009 de Adolfo Ich Chamán y paralisis de German Choc. Se está litigando el caso en una corte de la provincia de Ontario, Canadá y marcan la primera vez que las cortes canadienses admiten un caso en contra de una empresa matriz por presuntos abusos por parte de su empresa filial en la extranjera.

Comunicado del CPO: El Consejo de los Pueblos Maya y Xinca, Denuncian al estado de Guatemala ante la comisión interamericana de Derechos Humanos

Porque la Corte de Constitucionalidad, mediante sentencia emitida el 28 de febrero del 2013, resolvió sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la ley de minería el 12 de marzo 2012.

Dicha sentencia incurrió al Estado de Guatemala en responsabilidad internacional al dejar vigente la Ley de Minería; no obstante las obligaciones internacionales del Estado a garantizar el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos de participación, consulta y consentimiento en materia legislativa.

Los derechos colectivos e individuos que han sido violados por el Estado de Guatemala son:

  1. Derechos politicos – derechos de participacion, consulta y consentimiento, reconocidos en el articulo 23.1 de la Convencion Americana de Derechos Humanos (la Convención),
  2. Derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el articulo 24 de la Convención,
  3. Derechos a las garantias judiciales y proteccion judicial – derecho de acceso a la justicia – reconocido en los articulos 8.1 y 23.1 de la convención, en relación con los articulos 1.1 y 2 de la convención.

Con base en la descripción de los hechos y la enunciacion de los derechos violentados, ante la Commission Interarmericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitamos:

  1. Que proceda al analisis de nuestro caso y que requiera al estado de Guatemala las observaciones pertinentes,
  2. Que emita el respective informe de admisibilidad,
  3. Que determine la responsabilidad del Estado de Guatemala como violador de los articulos 23.1a, 24, 8.1, y 25.1 en relación con los articulos 1.1 y 2 de la Convención, a través de la emisión de un informe de fondo.

Ciudad de Guatemala, 3 de septiembre de 2013

other languages »