A loita de Salave pola defensa da terraLa lucha de Salave por la defensa de la tierraSalave´s struggle for the land´s defense

Porcontraminate

A loita de Salave pola defensa da terraLa lucha de Salave por la defensa de la tierraSalave´s struggle for the land´s defense

El oro de Salave. De Jose Alberto Álvarez (Paraíso Local Creativo) é o documental que amosa unha escola cooperativa de educación especial, hortas e gandeirías ecolóxicas, un rapaz apaixonado pola arqueoloxía romana, percebeiros e mariñeiros de artes tradicionais… O proxecto psicópata da mina de ouro enclávase nunha zona chea de experiencias respetuosas co seu entorno. Éstas encóntranse en perigo e defenden ilusionadas un futuro moi distinto ao do expolio polo que se empecina a multinacional aurífera.

Imagen de previsualización de YouTube

A febre do ouro, que nas últimas décadas supuxo a irrupción das corporacións mineiras en boa parte de África e América Latina, chegou tamén ao Estado español, e concretamente a Asturies. Este libro é unha contribución a loita contra o proxecto dunha mina de ouro no occidente asturiano. Alí, nas inmediacións de Tapia de Casariego, hortas e ganadeirías ecolóxicas, escolas, pesquerías tradicionais y o ecosistema singular das Lagoas de Silva encóntranse ameazadas. Non queremos a mina. Nin en Salave nin na aldea do lado. Nin tampouco en Galiza ni en Grecia. Nin noutro continente. Non queremos ser o patio traseiro do capitalismo nin contribuir a que outros territorios e comunidades o sexan.

El oro de Salave 003

El oro de Salave. De Jose Alberto Álvarez (Paraíso Local Creativo) es un documental que nos muestra un colegio cooperativo de educación especial, huertas y ganaderías ecológicas, un chico apasionado por la arqueología romana, percebeiros y pescadores de artes tradicionales… El proyecto psicópata de la mina de oro se enclava en una zona llena de experiencias respetuosas con su entorno. Éstas se encuentran en peligro y defienden ilusionadas un futuro muy distinto al del expolio por el que se empecina la multinacional aurífera.

Imagen de previsualización de YouTube

La fiebre del oro, que en las últimas décadas ha supuesto la irrupción de las corporaciones mineras en buena parte de África y América Latina, ha llegado también al Estado español, y concretamente a Asturies. Este libro es una contribución a la lucha contra el proyecto de una mina de oro en el occidente asturiano. Allí, en las inmediaciones de Tapia de Casariego, huertas y ganaderías ecológicas, escuelas, pesquerías tradicionales y el ecosistema singular de las Lagunas de Silva se encuentran amenazadas.No queremos la mina. Ni en Salave ni en la aldea de al lado. Ni tampoco en Galiza ni en Grecia. Ni en otro continente. No queremos ser el patio trasero del capitalismo ni contribuir a que otros territorios y comunidades lo sean.

El oro de Salave 003

Gold of Salave from Jose Alberto Álvarez( Paraíso Local Creativo).
This documentary shows a cooperative special education school, garden and organic farms, a Roman Archaeology enthusiast, percebeiros (barnacle fishers) and traditional fishermen… The psychopath project for the gold mine is settled in an area full of responsible with the environment experiences. They are in danger and defend hopeful a very different future from the pillaging that the gold multinational insists on.

Imagen de previsualización de YouTube

Gold of Slave, the book (VVAA): Gold rush, which in recent decades has led to the emergence of mining corporations in many places of Africa and Latin America, has also reached the Spanish State, and specifically Asturias. This book is a contribution to the struggle against the proposed gold mine in western Asturias. There, in the vicinity of Tapia de Casariego, garden and organic farms, schools, traditional fisheries and the unique ecosystem of Lagunas de Silva are under threat. We don´t want the mine. Neither in Salave or the nearby village. Neither Galiza nor in Greece, nor in another continent. Don´t want to be the backyard of capitalism. Don´t want to contribute to other areas and communities becoming it.

El oro de Salave 003

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »