Nota prensa da Rede Contraminacción

Porcontraminate

Nota prensa da Rede Contraminacción

Triacastela

Triacastela

A rede de colectivos contra a minaría destructiva ContraMINAcción presentou alegacións no trámite administrativo iniciado no Concello de Triacastela para tentar legalizar a mina a ceo aberto que Cementos Cosmos S.A. veu explotando de forma ilegal durante as últimas catro décadas e que neste momento se encontra paralizada por non contar con licenza municipal, sendo esta só unha das innúmerais ilegalidades e irregularidades desta canteira de pedra caliza para a fabricación de cemento.

Este trámite consiste nunha nova solicitude de licenza municipal ao abeiro da disposición transitoria 12ª  da Lei do Solo feita no seu día para legalizar as canteiras ilegais, ademáis dunha tentativa de saltar a avaliación ambiental dos impactos en virtude a outra disposición adicional do decreto 133/2008, o cal que xa non está actualmente en vigor.

Todo este procedemento é escandaloso, pois ademáis das trapalladas e da búsqueda de fisuras na lexislación para legalizar unha auténtica barbaridade, desde un punto de vista administrativo a prepotencia da empresa é tal que nen sequera garda as formas, con omisión de documentación, falsidade na que se presenta, e tantas irregularidades que a simple admisión a trámite demostran o servilismo e colaboracionismo da administración cas mafias mineiras e a súa total falta de respeito aos veciños directamente afectados e aos direitos da cidadanía en xeral, ao medio ambiente, ao patrimonio, e como non, á legalidade. Para ilustrar a situación, é un trámite de avaliación ambiental onde nen sequera o solicitante presenta un estudo de impacto ambiental, e onde nen sequera existe o documento do proxecto mineiro para o que se solicita a licenza urbanística.

Ademáis das irregularidades na forma, o fondo ainda é máis vergoñoso, pois preténdese conceder licenza urbanística de forma automática e sen ningunha avaliación ambiental para unha concesión mineira en recursos C) de 11 cuadrículas mineiras que poderían borrar do mapa varias aldeas, incluíndo ducias de vivendas na súa demarcación e dando direitos de expropiación forzosa sobre elas e centos de hectáreas de territorio, principalmente terras agrícolas de primeira calidade, deixando sen viabilidade case un cento de explotacións agrícolas familiares se isto se autoriza. Por se fora pouco, destruiría fisicamente un río e toda a súa bacía fluvial de prados de regadío. Resulta alarmante que Cementos Cosmos xa conte unha concesión de auga e outra de verquidos sobre ese río, feito descoñecido polos veciños da zona antes de se ter iniciado este expediente. A cousa ainda non fica ahí, pois tamén destrue fisicamente 6 camiños que forman parte do dominio público obrigando aos seus usuarios da dar un rodeo de 12 Km para comunicarse con lugares a menos de 2 Km, creando un buraco de quilómetros facendo de barreira insalvábel no territorio.

A concesión mineira tamén afecta a Rede Natura, encontrándose no LIC Ancares-Courel, pero isto tentan salvalo definindo un perímetro mineiro que se retira da súa delimitación. Ainda así, na área onde se solicita legalizar definitivamente esta canteira, hai hábitats prioritarios e várias ducias de especies de flora e fauna protexidas, feito que Cementos Cosmos oculta, e frente ao cal a administración olla para outro lado. O dano medioambiental é terrorífico, e o que pretenden é que non se avalíe.

Por se fora pouco, no referente ao patrimonio, esta canteira sitúase fisicamente sobre o xacemento arqueolóxico da Cova de Eirós, onde ademais de seren achados nela  importantes restos paleontolóxicos e arqueolóxicos se encontram as primeiras pinturas rupestres galegas, estando encontradas até o momento un total de 94, ainda que non se descartan novos descubrimentos. Ademáis da Cova de Eirós, na área están outras 3 covas que ainda non foran estudadas e que serían totalmente destruídas. Todos estes feitos son ocultados, tanto por parte do socilitante, Cementos Cosmos, como por parte dos informes técnicos do Concello de Triacastela, como por parte da Dirección Xeral de Patrimonio. O único patrimonio que se cita é o Camiño de Santiago, ao pé do cal se encontra esta mina a ceo aberto, de desde o cal xa agora crea un impacto paisaxístico brutal durante quilómetros. A falta de escrúpulos é tal, que a empresa recoñece que o impacto sobre o Camiño de Santiago é tan negativo e de tal magnitude que non se pode evitar, polo que propón como medida correctora «potenciar a visión da canteira» e facer un mirador sobre ela cun panel informativo louvando os beneficios da minaría.

Desde ContraMINAcción consideramos que non podemos deixar que destrúan a nosa terra, a nosa economía sustentábel e o noso patrimonio deste xeito, e que por riba cando mexan por nós teñamos que dicir que chove. Consecuentemente, se este procedemento de legalización no Concello de Triacastela non se anula inmediatamente, iniciaremos todas as accións xurídicas que consideremos oportunas.

Galiza non é unha mina! A loita continúa!

Ligazón ao documento das alegacións
Telf. de contacto: 654 991 560 (Marcos)

Triacastela

Triacastela

La red de colectivos contra la minería destructiva ContraMINAcción presentó alegaciones al trámite administrativo iniciado en el Concello de Triacastela para intentar legalizar la mina a cielo abierto que Cementos Cosmos S.A. viene explotando de forma ilegal durante las últimas cuatro décadas y que en este momento se encuentra paralizada por no contar con licencia municipal, siendo esta sólo una de las innumerables ilegalidades e irregularidades de esta cantera de piedra caliza para la fabricación de cemento.

Este trámite consiste en una nueva solicitud de licencia municipal al amparo de la disposición transitoria 12ª  de la Ley de Suelo hecha en su día para legalizar las canteras ilegales, además de una tentativa de saltar la aprobación ambiental de los impactos en virtud a otra disposición adicional del decreto 133/2008, el cual ya no está en vigor.

Todo este procedemiento es escandaloso, pues además de poco serio y de la búsqueda de fisuras en la legislación para legalizar una auténtica barbaridad, desde un punto de vista administrativo la prepotencia de la empresa es tal que ni siquiera guarda las formas, con omisión de documentación, falsedad con la que se presenta, y tantas irregularidades que la simple admisión a trámite demuestran el servilismo y colaboración de la administración con las mafias mineras y su total falta de respeto a los vecinos directamente afectados y a los direchos de los cuidadanos en general, al medio ambiente, al patrimonio, y como no, a la legalidad. Para ilustrar la situación, es un trámite de aprobación ambiental donde ni siquiera el solicitante presenta un estudio de impacto ambiental, y donde ni sequiera existe el documento del proyecto minero para el que se solicita la licencia urbanística.

Además de las irregularidades en la forma, el fondo aún es más vergonzoso, pues se pretende conceder licencia urbanística de forma automática y sin ninguna aprobación ambiental para una concesión minera en recursos C) de 11 cuadrículas mineras que podrían borrar del mapa varias aldeas, incluíndo docenas de vivendas y dando direchos de expropiación forzosa sobre ellas y cientos de hectáreas de territorio, principalmente tierras agrícolas de primera calidad, deijando sin viabilidad casi un centenar de explotaciones agrícolas familiares. Por si fuera poco, destruiríanse fisicamente un río y todo su valle fluvial de prados y regadíos. Resulta alarmante que Cementos Cosmos ya cuente con una concesión de auga y otra de vertidos sobre ese río, hecho desconocido por los vecinos de la zona antes de ser iniciado este expediente. El problema non finaliza ahí, pues también destrye fisicamente 6 caminos que forman parte del dominio público obligando a los usuarios da dar un rodeo de 12 Km para comunicarse con lugares a menos de 2 Km, creando un crater de quilómetros haciendo de barrera insalvable en el territorio.

La concesión minera también afecta la Red Natura, encontrándose no LIC Ancares-Courel, pero esto intentan salvarlo definiendo un perímetro minero que se retira da su delimitación. Aún así, en el área donde se solicita legalizar definitivamente esta cantera, hay hábitats prioritarios y várias docenas de especies de flora y fauna protegidas, hecho que Cementos Cosmos oculta, y frente al cual la administración mira para otro lado. El daño medioambiental es terrorífico, y lo que pretendemos es que no se apruebe.

Por si fuera pouco, el lo referente al patrimonio, esta cantera se ubica sobre el yacimiento arqueológico de la Cova de Eirós, donde ademas de haberse hallado en ella importantes restos paleontológicos y arqueológicos se encuentran las primeras pinturas rupestres gallegas, encontradas hasta el momento un total de 94, aunque no se descartan nuevos descubrimientos. Además de la Cova de Eirós, en el área están otras 3 cuevas que aún no fueron estudiadas y que serían totalmente destruídas. Todos estos hechos son ocultados, tanto por parte del socilitante, Cementos Cosmos, como por parte de los informes técnicos del Concello de Triacastela, como por parte de la Dirección Geral de Patrimonio. El único patrimonio que se cita es el Camino de Santiago, al pie del cual se encuentra esta mina a cielo abierto, el cual desde ahora crea un impacto paisajístico brutal durante quilómetros. La falta de escrúpulos es tal, que la empresa reconoce que el impacto sobre el Camino de Santiago es tan negativo y de tal magnitud que no se puede evitar, por lo que propone como medida correctora «potenciar la visión de la cantera» y hacer un mirador sobre ella con un panel informativo alabando los beneficios de la minería.

Desde ContraMINAcción consideramos que no podemos deijar que destrúyan nuestra tierra, nuestra economía sustentable y nuestro patrimonio de esta manera, y que por arriba cuando mean por nosotros tengamos que dicir que llueve. Consecuentemente, ssi este procedimiento de legalización en el Concello de Triacastela no se anula inmediatamente, iniciaremos todas las accións jurídicas que consideremos oportunas.

Galiza no es una mina! La lucha continúa!

Ligazón ao documento das alegacións
Telf. de contacto: 654 991 560 (Marcos)

Triacastela

Triacastela

ContraMINAcción, the collective network against destructive mining, presented legal allegations against the administrative proceedings initiated by the Council of Triacastela to try to legalize the open pit mine that Cementos Cosmos SA has been exploiting illegaly over the past four decades, and wich is currently paralyzed by not having municipal license. This is just one of the many irregularities in this limestone quarry for cement production.

This process is a new application to municipal license under the 12th transitional regulation of the Land Act, made at the time to legalize illegal quarrying, plus an attempt to jump over the environmental approval pursuant to another arrangement decree 133/2008, wich is no longer in effect.

All this proceedings are scandalous, tricky and finding fissures in law to legalize a genuine outrage. From an administrative point of view, the arrogance of the corporation is so big that they even don´t keep up appearances: there´s clear omission of documentation and falsehood in the presented one. So many irregularities that the mere admissibility shows servility and collaboration between the local administration and minig mafias. It shows also a total lack of respect for directly affected neighbors or the rights of any citizens, for environment, heritage and of course, legality. To illustrate the situation, in this environmental approval process there´s no environmental impacts study from the applicant, even exists no document about the mining project wich the municipal license is applied for.

In addition to form irregularities, heart is even more embarrassing. It´s intended to grant municipal license automatically, without any environmental approval for a minig authorization in resource type C of 11 mining grids that could wipe out several villages, including dozens of houses. It would  give rights for forced expropiation over those houses and hundreds of land hectares (mainly high-quality agricultural land), leaving without viability nearly a hundred family farms. What´s more, it´ll make disappear a river and all of its valley meadows and irrigation. It´s disturbing that Cementos Cosmos SA already has an authorization for water and discharges on the river, fact unknown by locals before this proceeding started. Problems doesn´t stop here, as also physically destroys six roads in public domain forcing users to give a twelve kms detour to comunicate places within two kms, creating a crater of kilometers that represents an insurmountable barrier on territory.

The mining authorization also concerns European Natura 2000 Network, settled on SCI (Site of Community Importance) Ancares-Courel. They attempt to jump over this definning a mining perimeter that stands out of the Network´s delimitation. Yet, in the area where they apply to definately legalize this quarry, there are priority habitats and dozens of species of protected flora and fauna, a fact hidden by Cementos Cosmos SA. The local authorities look the other way. Environmental damage is terrifying, we don´t want it to get approved.

As if that weren´t enough, in relation to heritage, this quarry lies on the archaeological site of Cova de Eirós, where besides having found in it important paleontological and archeological remains, there are the first cave paintings of Galicia, found by now a total of 94 (new discoveries are not ruled out). In addition to Cova de Eirós, there´s another three caves in the area that are not yet studied and would be completely destroyed. All these facts are hidden, both by the applicant, Cementos Cosmos Ltd., as by the technical reports from the City Council of Triacastela, also by General Heritage Office. The only heritage mentioned is the Camino de Santiago, at the foot of which lies the open pit mine, which now creates a brutal impact on the landscape for kilometers. The lack of scruples is so big that the corporation recognizes that the impact on the Camino de Santiago is so negative and such that can not be avoided, so they propose corrective measures as «enhancing the quarry vision» and making a viewpoint on it with an information panel praising the benefits of mining.

From ContraMINAcción we consider we shouldn´t allow that they destroy our land, heritage and sustainable economy in this way, and even when “they piss over us, we say it´s raining” (traditional Galician saying that means submissiveness). Consequently, if this legalization procedure is not canceled immediately by City Council of Triacastela, then we will initiate all legal actions we would consider appropriate.

Galiza is not mine ! The struggle continues!

Link to allegation´s document
Contact phone: 654 991 560 (Marcos)

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »