A Xunta permitiría minas a ceo aberto na Rede Natura

Porcontraminate

A Xunta permitiría minas a ceo aberto na Rede Natura

Fonte: Economista Digital

Agustín Hernández, Concelleiro de Medio Ambiente|EFE

O Plan Director da Rede Natura 2000, que entrará en vigor este martes, permitirá explotacions mineiras a ceo aberto, como a que planificaba Mineira de Corcoesto en Bergantiños, en espacio protexido. Será en casos “excepcionais” i en zonas de “potencial mineiro”, pero este matiz habilita á Xunta para autorizar explotacions agresivas en plena Rede Natura.

Segundo recolle o documento, publicado este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG), toda a área da Rede Natura  considérase  «de exclusión á hora de planificar e autorizar novas actividades e aproveitamientos mineiros a ceo aberto», pero «con carácter excepcional» se poderán autorizar «novas actividades extractivas a ceo aberto» en zonas «identificadas como con potencial mineiro» polo plan sectorial galego ou que estén incluidas «nun concello mineiro declarado» na lei de minería galega, de maio de 2008.

Ou moito nos equivocamos, ou ben o novo Plan Director da Rede Natura 2000, que entra en vigor mañá, martes 1 de abril, está preparando o camiño para a apertura dunha mina en Corcoesto. A noticia resulta tanto máis grave como que é unha paradoxa en sí, pois se os espazos protexidos quedan sometidos a proxectos tan perigosos como o que planeaba Edgewater, de que protección estamos a falar? Como a Rede Natura permite semellante inxerencia?

Mediante esta iniciativa, o Conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, estaría actuando en total connivencia coa cobiza de empresas foráneas que pretender facer realidade ese terrorífico lema: Galicia é unha mina. A Rede Natura queda así aberta aos atropelos, e desprotexida.

Fuente: Economista Digital

Agustín Hernández, Consejero de Medio Ambiente|EFE

El Plan Director de la Red Natura 2000, que entrará en vigor este martes, permitirá explotaciones mineras a cielo abierto, como la que planificaba Mineira de Corcoesto en Bergantiños, en espacio protegido. Serán en casos “excepcionales” y en zonas de “potencial minero”, pero este matiz habilita a la Xunta a autorizar explotaciones agresivas en plena Red Natura.

Según recoge el documento, publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), toda el área de la Red Natura se considera «de exclusión a la hora de planificar y autorizar nuevas actividades y aprovechamientos mineros a cielo abierto», pero «con carácter excepcional» se podrán autorizar «nuevas actividades extractivas a cielo abierto» en zonas «identificadas como con potencial minero» por el plan sectorial gallego o que estén incluidas en «un ayuntamiento minero declarado» en la ley de minería gallega, de mayo de 2008.

O mucho nos equivocamos, o bien el nuevo Plan Director de la Red Natura 2000, que entra en vigor el martes 1 de abril, está allanando el camino para la apertura de una mina en Corcoesto. La noticia llega en un momento clave, pues aunque la Xunta denegaba la autorización el pasado 11 de febrero al proyecto de Edgewater, dejando la puerta abierta a posibles replanteamientos, si a partir de ahora los espacios protegidos quedan sometidos a proyectos tan peligrosos como el de una mina a cielo abierto, ¿de que protección hablamos? ¿Cómo la Red Natura permite semejante injerencia?

Mediante esta iniciativa, el Consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, estaría actuando en total connivencia con la codicia de empresas foráneas que pretender hacer realidad ese terrorífico lema de la Xunta: Galicia es una mina. La Red Natura queda así abierta a los atropellos y desprotegida.

Source: Economista Digital

Agustín Hernández, Environment Council of Galician Government|EFE

Galician Head Plan for the European Natura 2000 network will be on effect next Tuesday, and allows open pit mining such as the one planned by  Mineira de Corcoesto Corporation  in Bergantiñosin a  protected area.  It would be in “exceptional” cases where and when there´s a “mining potential”, but this qualification will enable the regional government to authorize aggressive exploitations in European Natura 2000 network (the largest network of protected areas in the world).

This document , published on Monday in the Official Journal of Galicia (DOG) , says that the whole area of Natura 2000 network is considered » excluded in planning and authorizing new activities and open pit mining exploitations « , but «in exceptional circumstances «  may be authorized » new extractive open pit exploitations»  in areas «identified as having mineral potential « by the Galician sectorial plan, or which are included in » a  declared  mining town» in  Galician law of mining, May 2008 .

We may be wrong, but the new Galician Head Plan for the European Natura 2000 network  (which comes into effect on Tuesday, 1st of April) is paving the way for the opening of a mine in Corcoesto . These news come at a key moment. Although the Galician Government refused approval on 11 February to Edgewater´s project , leaving the door open to new possible proposals … If from now protected areas are overstretched to such dangerous projects like an open pit mine , what kind of protection are we talking about ? How European Natura 2000 network allows such interference ?

Through this initiative, the Environment Council of Galician Government , Agustín Hernández , would be acting in absolute collusion with the corporation´s greed that claim to make true the terrifying  slogan from Galician Government: Galicia is a mine . Natura 2000 network is thus open to abuses and unprotected.

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »