Océanos de pástico, documentalOcéanos de plástico, documentalPlastic Oceans, documentary

Porcontraminate

Océanos de pástico, documentalOcéanos de plástico, documentalPlastic Oceans, documentary

Imagen de previsualización de YouTube

Este documental científico, realizado no 2009 por Sandrine Feydel, amosanos como os océanos estanse convertendo nun bertedeiro. O desaloxo indiscriminado de residuos de plástico e produtos químicos colocaría en serio risco a cadea alimentaria. As cifras son verdadeiramente dramáticas: do total dos residuos depositados nos océanos anualmente, o 80% son obxetos de plástico. Cada metro cadrado da superficie dos océanos e mares conteñen milleiros de residuos contaminantes deste perxudicial material. A comunidade científica ten alertado da extensión da contaminación do noso espazo marítimo e os efectos nocivos deste desastre medioambiental que está afectando as especies que nel habitan.

Neste interesante documental que vos presenta Odisea vemos como en Holanda xa houbo casos de aves mariñas e peixes que morreron debido á inxestión deste tipo de residuos, ou como en California baleas e golfiños sofren unha morte dolorosa, debido á mesma razón. Cal será o impacto desta «contaminación de plástico» no planeta, se non chegamos a parala ? Que podemos facer para minimizar os seus efectos nocivos?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Imagen de previsualización de YouTube

Este documental científico, realizado en el 2009 por Sandrine Feydel, nos nuestra como los océanos se están con convirtiendo en un basurero. El vertido indiscriminado de residuos de plástico y sustancias quí­micas ponen en serio peligro la cadena alimentaria. Las cifras son realmente dramáticas: del total de la basura vertida en los océanos anualmente, el 80% son objetos de plástico. Cada metro cuadrado de la superficie de océanos y mares contienen miles de desechos de este perjudicial material. La comunidad cientí­fica ha advertido de la magnitud de la contaminación de nuestro espacio marí­timo y de los perjudiciales efectos que este desastre medioambiental está causando en las especies que en él habitan.

En este interesante documental que Odisea les presenta veremos como en Holanda se han dado casos de aves marinas y peces que han muerto debido a la ingesta de este tipo de residuos, o como en California ballenas y delfines sufren una dolorosa muerte causada por este mismo motivo. ¿Cuál será el impacto de esta «contaminación de plástico» sobre el planeta si no llegamos a frenarla? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus dañinos efectos?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Imagen de previsualización de YouTube

This scientific documentary, made in 2009 by Sandrine Feydel with music by Ludovic Sagnier shows as our oceans are becoming a garbage dump with. The indiscriminate dumping of plastic waste and chemicals seriously endanger the food chain. The figures are truly dramatic: the total waste dumped in the oceans annually, 80% are plastic objects. Each square meter of the surface of oceans and seas contain thousands of harmful waste this material. The scientific community has warned of the extent of contamination of our maritime space and the detrimental effects this environmental disaster is causing species that dwell therein.

This interesting documentary Odyssey presents see them as in the Netherlands there have been cases of seabirds and fish that have died due to the intake of this type of waste, or as in California whales and dolphins suffer a painful death due to the same reason. What will be the impact of this » plastic pollution » on the planet if we do not stop it ? What can we do to mitigate its harmful effects?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »