Minaría de ouro a ceo aberto por lixiviación con cianuroMinería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro

Porcontraminate

Minaría de ouro a ceo aberto por lixiviación con cianuroMinería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro

1000px-Oro_proceso_cianuro

O crecente interese pola explotación de ouro de parte de moi diversas compañías mineiras orixínase tanto nos aumentos en prezos do ouro como na recente creación de métodos rendibles en función dos custos de produción, para a extracción do ouro en depósitos sumamente pobres, grazas á tecnoloxía de extracción de ouro por lixiviación con cianuro.

Segundo a DuPont Corporation (citado por Alberswerth), é economicamente viable extraer minerais con soamente 0.01 onzas de ouro por cada tonelada de mineral. Esta tecnoloxía veu a substituír á recuperación de ouro por amalgamación con mercurio, proceso ineficiente en termos de recuperación, xa que permite só un 60% de recuperación do mineral, en comparación con máis dun 97% en caso de extracción con cianuro. (A amalgamación é o proceso mediante o cal o mineral se une coa substancia utilizada, neste caso mercurio, para efectos de separalo do resto do material).

Segundo o Instituto do Ouro (Gold Institute, citado por Young, 1993), a producción de ouro polo proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentou de 468,284 onzas en 1979 a 9,4 millóns de onzas en 1991. Para alcanzar o nivel de produción de 1991, tratáronse máis de 683 millóns de toneladas de mineral con cianuro.

A Tecnoloxía de Extracción de Minerais por Lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach Mining)

As operacións mineiras que utilizan a tecnoloxía de extracción por lixiviación con cianuro en minas a ceo aberto compóñense de seis elementos principais, que son:

* a fonte do mineral
* a plataforma e o cúmulo
* a solución de cianuro
* un sistema de aplicación e recolección,
* os encoros de almacenamento de solución
* unha planta para a recuperación de metais

A maioría das operacións que utilizan a extracción por lixiviación con cianuro usan a minaría a ceo aberto para conseguir o mineral. A minaría a ceo aberto trastorna grandes extensións de terra. Non obstante, varias operacións tamén usan material de refugallo previamente extraido. Tritúranse os minerais (rochas que conteñen o mineral) e amontóanse nun cúmulo que se coloca sobre unha plataforma de lixiviación.

Os cúmulos de material triturado varían no seu tamaño. Un cúmulo pequeno pode estar constituído por 6 mil toneladas de mineral, mentres que un cúmulo grande pode ter ata 600 mil toneladas.

As plataformas de lixiviación poden variar en tamaño. Poden ter aproximadamente entre 1 e 50 acres (1 hectárea equivale a 2.471 acres). O tamaño da plataforma depende da magnitude da operación e a técnica de lixiviación. Xeralmente, as plataformas de lixiviación teñen un forro de materiais sintéticos e/ou naturais que se usan para «tratar» de evitar filtracións. Ás veces, as operacións utilizan forros dobres ou triplos. O uso de varios forros efectivos é economicamente viable e vantaxoso para o ambiente, dado que unha plataforma con filtracións poden contaminar os recursos hídricos con cianuro.

Unha vez que o mineral triturado é amoreado na plataforma de lixiviación, régaselle uniformemente cunha solución de cianuro. Un sistema de regadeiras dispersa a solución de cianuro a 0.2 litros por minuto por metro cadrado (normalmemente). Para un cúmulo pequeno (de 61 por 61 metros), esta velocidade equivale a 757 litros por minuto. A solución de cianuro contén entre 0.14 e 2.35 kg de cianuro por tonelada de auga e ten unha concentración media de 0,05 por cento (ao redor de 250 miligramos por litro de cianuro libre). A solución de cianuro lixiviar (lava e amálgama) as partículas microscópicas de ouro do mineral mentres se filtra polo cúmulo. Os ciclos de lixiviación duran dende uns cantos días ata uns cantos meses, dependendo do tamaño do cúmulo e da calidade do mineral. A solución de cianuro que contén o ouro -chamada a solución «encinta» – flúe por gravidade a un encoro de almacenamento. Dende o encoro de almacenamento úsanse bombas ou gabias con forros para levar a solución cara á planta de recuperación de metais.

Os métodos máis usados para a recuperación do ouro contido na solución «encinta» de cianuro son a precipitación con cinc (método Merrill-Crowe) e a absorción con carbón. No proceso de precipitación con cinc, agrégase cinc en po e sales de chumbo á solución «encinta». O ouro precipítase (sepárase) da solución mentres o cinc en po se combina co cianuro. Logo fóndese o precipitado para recuperar o ouro. Os produtos finais deste proceso son o ouro en barras e unha solución de cianuro «estéril» (sen ouro), a cal se transfire con bombas a un encoro de almacenamento. Tamén se orixina material de refugallo que consiste en impurezas, incluíndo metais pesados. Normalmente descárganse estas escorias nun cúmulo de material de refugallo.

A alternativa preferida pola maioría das operacións é a absorción con carbón, sobre todo nas operacións máis pequenas e naquelas nas que as cantidades de prata que vén asociada co ouro na solución «encinta» son menores. Neste proceso, a solución encinta é impulsada por bombas a través de columnas de carbón activado. O ouro e a prata da solución adhírense ao carbón, e a solución «estéril», que aínda contén cianuro, lévase a un encoro de almacenamento. O ouro e a prata son separados do carbón por un tratamento con sosa cáustica quente. Despois, a solución pasa por unha célula que contén un ánodo de aceiro inoxidable e un cátodo para chapar o metal. O carbón gastado Se reactiva nun forno para poder reutilizalo.

Nas operacións de extracción por lixiviación utilízanse os encoros de almacenamento para almacenar a solución de cianuro que logo se encherá sobre o cúmulo, sobre a solución «encinta» lixiviar do cúmulo e sobre a solución «estéril» que resultan do procesamento do ouro. Por razóns ambientais e económicas, todos os encoros de almacenamento teñen forros para evitar escapes da solución de cianuro.

As operacións de extracción por lixiviación con cianuro poden usar un sistema «pechado» ou «aberto» para o manexo da solución de cianuro. Nun sistema «aberto», trátase ou dilúese a solución «estéril» que queda despois de recuperar o ouro, para cumprir coas normas aplicables de calidade de auga para concentracións de cianuro e logo descárgase ao ambiente. Nun sistema «pechado» reutilízase ou recíclase a solución de «estéril» para minimizar a necesidade de máis cianuro, e para cumprir coas normas ambientais que poden ser aplicables no sitio mineiro.

1000px-Oro_proceso_cianuro

El creciente interés por la explotación de oro de parte de muy diversas compañías mineras se origina tanto en los aumentos en los precio del oro como en la reciente creación de métodos rentables en función de los costos de producción, la extracción de oro en yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de extracción de oro por lixiviación con cianuro.

Según la DuPont Corporation (citado por Alberswerth), es económicamente viable extraer minerales con solamente 0.01 onzas de oro por cada tonelada de mineral. Esta tecnología ha venido a substituir a la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, proceso ineficiente en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de recuperación del mineral, en comparación con más de un 97% en caso de extracción con cianuro. (La amalgamación es el proceso mediante el cual el mineral se une con la sustancia utilizada, en este caso mercurio, efectos de separarlo del resto del material).

Según el Instituto del Oro ( Institute, citado por Young, 1993), la producción de oro por el proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentó de 468,284 onzas en 1979 a 9,4 millones de onzas en 1991. Para alcanzar el nivel de producción de 1991, se trataron más de 683 millones de toneladas de mineral con cianuro.

La Tecnología de Extracción de Minerales por Lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach Mining)

Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción por lixiviación con cianuro en minas a cielo abierto se componen de seis elementos principales, que son:

* la fuente del mineral
* la plataforma y el cúmulo
* la solución de cianuro
* un sistema de aplicación y recolección,
* los embalses de almacenamiento de solución
* una planta la recuperación de metales

La mayoría de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro usan la minería a cielo abierto conseguir el mineral. La minería a cielo abierto trastorna grandes extensiones de tierra. Sin embargo, varias operaciones también usan material de desecho previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el mineral) y se les amontona en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación.

Los cúmulos de material triturado varían en su tamaño. Un cúmulo pequeño puede estar constituido por 6 mil toneladas de mineral, mientras que un cúmulo grande puede tener hasta 600 mil toneladas.

Las plataformas de lixiviación pueden variar en tamaño. Pueden tener aproximadamente entre uno y 50 acres (1 hectárea equivale a 2.471 acres). El tamaño de la plataforma depende de la magnitud de la operación y la técnica de lixiviación. Generalmente, las plataformas de lixiviación tienen un forro de materiales sintéticos y/o naturales que se usan «tratar» de evitar filtraciones. A veces, las operaciones utilizan forros dobles o triples. El uso de varios forros efectivos es económicamente viable y ventajoso para el ambiente, dado que una plataforma con filtraciones pueden contaminar los recursos hídricos con cianuro.

Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía uniformemente con una solución de cianuro. Un sistema de regaderas dispersa la solución de cianuro a 0.2 litros por minuto por metro cuadrado (típicamente). un cúmulo pequeño (de 61 por 61 metros), esta velocidad equivale a 757 litros por minuto. La solución de cianuro contiene entre 0.14 y 2.35 kg de cianuro por tonelada de agua y tiene una concentración promedio de 0,05 por ciento (alrededor de 250 miligramos por litro de cianuro libre). La solución de cianuro lixivia (lava y amalgama) las partículas microscópicas de oro del mineral mientras se filtra por el cúmulo. Los ciclos de lixiviación duran desde unos cuantos días hasta unos cuantos meses, dependiendo del tamaño del cúmulo y de la calidad del mineral. La solución de cianuro que contiene el oro -llamada la solución «encinta»- fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta de recuperación de metales.

Los métodos más usados para la recuperación del oro contenido en la solución «encinta» de cianuro son la precipitación con zinc (método Merrill-Crowe) y la absorción con carbón. En el proceso de precipitación con zinc, se agrega zinc en polvo y de plomo a la solución «encinta». El oro se precipita (se separa) de la solución mientras el zinc en polvo se combina con el cianuro. Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este proceso son el oro en barras y una solución de cianuro «estéril» (sin oro), la cual se transfiere con bombas a un embalse de almacenamiento. También se origina material de desecho que consiste en impurezas, incluyendo metales pesados. Normalmente se descargan estas escorias en un cúmulo de material de desecho.

La alternativa preferida por la mayoría de las operaciones es la absorción con carbón, sobre todo en las operaciones más pequeñas y en aquellas en las que las cantidades de plata que viene asociada con el oro en la solución «encinta» son menores. En este proceso, la solución encinta es impulsada por bombas a través de columnas de carbón activado. El oro y la plata de la solución se adhieren al carbón, y la solución «estéril», que todavía contiene cianuro, se lleva a un embalse de almacenamiento. El oro y la plata son del carbón por un tratamiento con sosa cáustica caliente. Después, la solución pasa por una célula que contiene un ánodo de acero inoxidable y un cátodo para chapar el metal. El carbón gastado Se reactiva en un horno para poder reutilizarlo.

En las operaciones de extracción por lixiviación se utilizan los embalses de almacenamiento almacenar la solución de cianuro que luego se rociará sobre el cúmulo, sobre la solución «encinta» lixiviada del cúmulo y sobre la solución «estéril» que resultan del procesamiento del oro. Por razones ambientales y económicas, todos los embalses de almacenamiento tienen forros para evitar escapes de la solución de cianuro.

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro pueden usar un sistema «cerrado» o «abierto» para el manejo de la solución de cianuro. En un sistema «abierto», se trata o se diluye la solución «estéril» que queda después de recuperar el oro, para cumplir con las normas aplicables de calidad de agua para concentraciones de cianuro y luego se al ambiente. En un sistema «cerrado» se reutiliza o se recicla la solución de «estéril» para minimizar la necesidad de más cianuro, y para cumplir con las normas ambientales que pueden ser aplicables en el sitio minero.

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »