Minas a ceo aberto: as súas consecuenciasMinas a cielo abierto: sus consecuencias

Porcontraminate

Minas a ceo aberto: as súas consecuenciasMinas a cielo abierto: sus consecuencias

índice* Afectación da superficie: a Mina a Cielo Aperto devasta a superficie, modifica severamente a morfoloxía do terreo, amorea e deixa ao descuberto grandes cantidades de material estéril, produce a destrución de áreas cultivadas e doutros patrimonios superficiais, pode alterar cursos de augas e formar grandes lagoas para o material descartado. * Contaminación do aire: o aire pode contaminarse con impurezas sólidas, por exemplo po e combustibles tóxicos ou inertes, capaces de penetrar ata os pulmóns, provenientes de diversas fases do proceso. Tamén pode contaminarse o aire con vapores ou gases de cianuros, mercurio, dióxido de xofre contidos en gases residuais, procesos de combustión incompleta ou emanacións de charcos ou lagoas de augas non circulantes con materia orgánica en descomposición. * Afectación das augas superficiais: os residuos sólidos finos provenientes da área de explotación poden dar lugar a unha elevación da capa de sedimentos nos ríos da zona. Diques e lagoas de oxidación mal construídas ou mal mantidos, ou inadecuado manexo, almacenamento ou transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos e residuos líquidos) poden conducir á contaminación das augas superficiais. * Afectación das augas subterráneas ou freáticas: augas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerais provenientes das pilas ou botaderos de produtos sólidos residuais dos procesos de tratamento, así como augas de chuvia contaminadas con contidos dos devanditos botaderos, ou augas provenientes de pilas ou diques de colas, ou augas de proceso contaminadas, poden chegar ás augas subterráneas. Ademais, pode haber un descenso nos niveis destas augas subterráneas cando son fonte de abastecemento de auga fresca para operacións de tratamento de minerais. * Afectación dos chans: a MCA implica a eliminación do chan na área de explotación, e produce un resecamento do chan na zona circundante, así como unha diminución do rendemento agrícola e agropecuario. Tamén adoita provocar afundimentos e a formación de pantanos en caso de que o nivel das augas subterráneas volva subir. Ademais, provoca a inhabilitación de chans por amoreamento de material sobrante. * Impacto sobre a flora: a MCA implica a eliminación da vexetación na área das operacións mineiras, así como unha destrución parcial ou unha modificación da flora na área circunvecina, debido á alteración do nivel freático. Tamén pode provocar unha presión sobre os bosques existentes na área, que poden verse destruídos polo proceso de explotación ou pola expectativa de que este teña lugar. * Impacto sobre a fauna: a fauna vese perturbada e/ou escorrentada polo ruído e a contaminación do aire e da auga, a elevación do nivel de sedimentos nos ríos. Ademais, a erosión dos amontoamentos de residuos estériles pode afectar particularmente a vida acuática. Pode darse tamén envelenamento por reactivos residuais contidos en augas provenientes da zona de explotación. * Impacto sobre as poboacións: a MCA pode provocar conflitos por dereitos de utilización da terra e destruír áreas de potencial turístico. Pode provocar unha diminución no rendemento dos labores de pescadores e agricultores debido a envelenamento e cambios no curso dos ríos debido á elevación de nivel por sedimentación. Por outra parte, a MCA pode provocar un impacto económico negativo polo desprazamento doutras actividades económicas locais actuais e /ou futuras. * Cambios no microclima: a MCA pode causar cambios no microclima e pode provocar unha multiplicación de axentes patóxenos en charcos e áreas cubertas por augas estancadas. * Impacto escénico posterior á explotación: a MCA deixa profundos cráteres na paisaxe. A súa eliminación pode levar consigo custos tan elevados que poidan impedir a explotación mesma.

* Afectación de la superficie: la Mina a Cielo Abierto devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. * Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición. * Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales. * Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, o aguas provenientes de pilas o diques de colas, o aguas de proceso contaminadas, pueden llegar a las aguas subterráneas. Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales. * Afectación de los suelos: la MCA implica la eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante. * Impacto sobre la flora: la MCA implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el proceso de explotación o por la expectativa de que éste tenga lugar. * Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos. Además, la erosión de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática. Puede darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación. * Impacto sobre las poblaciones: la MCA puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la MCA puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y /o futuras. * Cambios en el microclima: la MCA puede causar cambios en el microclima y puede provocar una multiplicación de agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas. * Impacto escénico posterior a la explotación: la MCA deja profundos cráteres en el paisaje. Su eliminación puede conllevar costos tan elevados que puedan impedir la explotación misma.

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

1 comentario hasta ahora

Deja un comentario

other languages »