Archivo de categoría Asturias

Porcontraminate

Nota prensa ORO NO: paralización proxecto CorcoestoNota prensa ORO NO: paralización proyecto Corcoesto Press release from No Gold: paralyzation of Corcoesto´s project

OURO NON MOSTRA A SÚA SATISFACCIÓN POLA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO MINEIRO DE CORCOESTO E SOLICITA O PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE REACCIONE E ACTÚE NA MESMA LIÑA RESPECTO AO PROXECTO DE ASTURGOLD EN VALO DE CASARIEGO PARA EVITAR INCORRER EN RESPONSABILIDADES PATRIMONIAIS MILLONARIAS.

A Plataforma OURO NON quere mostrar a súa satisfacción pola paralización definitiva por parte da Xunta de Galicia do proxecto de mina a ceo aberto da empresa Edgewater Exploration Ltd. en Corcoesto (Galicia) debido á insolvencia financeira e técnica da promotora.

Dende Valo de Casariego trasmitimos a nosa felicitación a todas as persoas e colectivos que loitaron contra o devandito proxecto mineiro.

Esta resolución da Xunta de Galicia contrasta coas decisións que se están a tomar ultimamente en Asturias sobre o proxecto de Asturgold en Salave, onde ante un caso tan claro e a pesar da existencia de informes técnicos de solvencia como o da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, se pretende pasar por enriba dos criterios técnicos e legais con supostos criterios políticos para conxugar a defensa do medioambiente coa creación de emprego, cando o que se está a facer é precisamente todo o contrario: poñer en perigo o medioambiente e centos de empregos xa existentes e arraigados na bisbarra.

Dende OURO NON, pedimos de novo que as Administracións do Principado de Asturias tomen exemplo, reaccionen e, sobre a base de toda a información existente, rexeiten definitivamente a tramitación do proxecto mineiro de Asturgold en Salave por incumprir a normativa en materia ambiental, en materia de minaría e por ser, simplemente ilegal como volveu quedar patente tras coñecerse o último informe ao respecto da Confederación Hidrográfica do Cantábrico.

A Plataforma OURO non solicita que a paralización do proxecto de Asturgold se produza canto antes, para evitar prexuízos irreparables á comunidade e que a Administración do Principado teña que facer fronte a responsabilidades patrimoniais cando a aprobación do proxecto quede anulada polos Tribunais de Xustiza ante as irregularidades na tramitación deste. A responsabilidade patrimonial foi utilizada en sede parlamentaria como argumento político para proseguir a tramitación, non obstante, a realidade é que o risco de incorrer na devandita responsabilidade xurdiría, pola contra, en caso de dar luz verde a un proxecto claramente ilegal.

OURO non reclamará ante os Tribunais de Xustiza no caso de que se consume esta «fraude ambiental» de enormes proporcións e de consecuencias imprevisibles.

ORO NO MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR LA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO MINERO DE CORCOESTO Y SOLICITA AL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE REACCIONE Y ACTÚE EN LA MISMA LÍNEA RESPECTO AL PROYECTO DE ASTURGOLD EN TAPIA DE CASARIEGO PARA EVITAR INCURRIR EN RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES MILLONARIAS.

La Plataforma ORO NO quiere mostrar su satisfacción por la paralización definitiva por parte de la Xunta de Galicia del proyecto de mina a cielo abierto de la empresa Edgewater Exploration Ltd. en Corcoesto (Galicia) debido a la insolvencia financiera y técnica de la promotora.

Desde Tapia de Casariego trasmitimos nuestra felicitación a todas las personas y colectivos que han luchado contra dicho proyecto minero.

Esta resolución de la Xunta de Galicia contrasta con las decisiones que se están tomando últimamente en Asturias sobre el proyecto de Asturgold en Salave, donde ante un caso tan claro y a pesar de la existencia de informes técnicos de solvencia como el de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se pretende pasar por encima de los criterios técnicos y legales con supuestos criterios políticos para conjugar la defensa del medioambiente con la creación de empleo, cuando lo que se está haciendo es precisamente todo lo contrario: poner en peligro el medioambiente y cientos de empleos ya existentes y arraigados en la comarca.

Desde ORO NO, pedimos de nuevo que las Administraciones del Principado de Asturias tomen ejemplo, reaccionen y, en base a toda la información existente, rechacen definitivamente la tramitación del proyecto minero de Asturgold en Salave por incumplir la normativa en materia medioambiental, en materia de minería y por ser, simplemente ilegal como ha vuelto a quedar patente tras conocerse el último informe al respecto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

La Plataforma ORO NO solicita que la paralización del proyecto de Asturgold se produzca cuanto antes, para evitar perjuicios irreparables a la comunidad y que la Administración del Principado tenga que hacer frente a responsabilidades patrimoniales cuando la aprobación del proyecto quede anulada por los Tribunales de Justicia ante las irregularidades en la tramitación del mismo. La responsabilidad patrimonial ha sido utilizada en sede parlamentaria como argumento político para proseguir la tramitación, sin embargo, la realidad es que el riesgo de incurrir en dicha responsabilidad surgiría, por el contrario, en caso de dar luz verde a un proyecto claramente ilegal.

ORO NO reclamará ante los Tribunales de Justicia en el caso de que se consume este “fraude ambiental” de enormes proporciones y de consecuencias imprevisibles.

 

NO GOLD PLATFORM CELEBRATES FINAL REJECTION OF CORCOESTO´S MINING PORJECT AND DEMANDS ASTURIAN GOVERNMENT TO ACT ALONG THE SAME LINES ABOUT ASTURGOLD´S  MINING PLANS IN TAPIA DE CASARIEGO, TO AVOID FALLING  INTO MILLIONAIRE PATRIMONY LIABILITIES

 

No Gold Platform wants to show satisfaction for the final refusal by the Galician Government to the project from Canadian corporation Edgewater Exploration Ltd. for an open pit mine in Corcoesto (Galicia), due to financial and technical insolvency of the developer .

From Tapia de Casariego, Asturias, we transmit our congratulations to all the people and collectives that struggled against this mining project.

This administrative resolution from Galician Government contrasts with the administrative decisions being taken in Asturias recently about Salave´s  mining project from Asturgold Corporation. It´s  such a clear case and despite the existence of technical solvency reports (from the Hydrographic Confederation of the Cantrabic Sea)it´s intended to blow off the technical and legal criteria alleging supposed political reasons to combine environmental protection with job creation . Well, what they are doing in the region is just the opposite: endangering the environment and hundreds of already existing and settled jobs.

From No Gold, we ask again  the Asturian Government to take example, react  and , based on all available information , definitely reject the processing of the gold mining project in Salave from Asturgold Corporation. Why? For violating the environmental and mining legislation. Or just for being illegal, it becomes obvious again from the latest report from the Hydrographic Confederation of the Cantabric Sea.

No Gold Platform requests that the paralyzation of the project from Asturgold Corporation occurs soon. First, to avoid unrepairable harm to the local community. Second, to avoid that the Asturian Government  may have to deal with economic liabilities in the future, when the project approval gets nullified by the courts in order to irregularities in the project processing. The patrimony liability has been used in Parliament as a political argument for continuing the process. However, in fact the risk of incurring in such liability would arise if green light to a clearly illegal project is given.

NO GOLD would claim to the Courts in case this daunting «environmental fraud»  with unpredictable consequences gets committed .

Porcontraminate

Plataforma Oro No presenta novas alegaciónsPlataforma Oro No presenta nuevas alegaciones

Nota de prensa da PLATAFORMA OURO NON

7 de febreiro de 2014

OURO NON PRESENTA ALEGACIÓNS E SOLICITA A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBENTE QUE DEVOLVA O NOVO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SALAVE

A Plataforma Ouro No acaba de presentar alegacións ao novo Estudo de Impacto Ambiental presentado por Astur Gold para intentar obter autorización da mina de ouro de Salave.

Durante estas semanas de información pública cóntanse por centos as persoas que presentaron a súa oposición á modificación da Avaliación de Impacto Ambiental.

«Dende a Plataforma Ouro No agradecemos a resposta dos veciños e que entidades de relevancia internacional como Greenpeace se unisen ao clamor en contra deste proxecto inasumible ambientalmente e ilegal».

A documentación sometida a información pública presenta graves deficiencias e inconsistencias entre os distintos elementos desta. A empresa promotora na súa urxencia por aprobar o proxecto custe o que custe quere obrigar o Goberno do Principado a cometer graves irregularidades procedementais e aprobar un proxecto incoherente cun estudo de impacto ambiental no que as alternativas estudadas non encaixan.

Por iso, a Plataforma pediu a Consellaría de Medio que devolva o Estudo de Impacto Ambiental por incongruente co proxecto técnico, ou no seu caso, dite unha Declaración de Impacto Ambental en sentido desfavorable na súa integridade.

Igualmente, confía en que a Confederación Hidrográfica «non» ceda ás presións e manteña o seu correcto criterio sobre a mina de ouro» e reitera, unha vez máis, a súa intención de exercer todas as accións xudiciais necesarias para impedir que se consume unha «fraude ambiental» de enormes proporcións e de consecuencias imprevisibles.

Nota de prensa ORO NO alegaciones nuevo estudio de impacto 07022014

Nota de prensa de la PLATAFORMA ORO NO

7 de febrero de 2014

ORO NO PRESENTA ALEGACIONES Y SOLICITA A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE DEVUELVA EL NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SALAVE

La Plataforma Oro No acaba de presentar alegaciones al nuevo Estudio de Impacto Ambiental presentado por Astur Gold para intentar obtener autorización de la mina de oro de Salave.

Durante estas semanas de información pública se cuentan por cientos las personas que han presentado su oposición a la modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental.

“Desde la Plataforma Oro No agradecemos la respuesta de los vecinos y que entidades de relevancia internacional como Greenpeace se hayan unido al clamor en contra de este proyecto inasumible ambientalmente e ilegal”.

La documentación sometida a información pública presenta graves deficiencias e inconsistencias entre los distintos elementos de la misma. La empresa promotora en su urgencia por aprobar el proyecto a toda costa quiere obligar al Gobierno del Principado a cometer graves irregularidades procedimentales y aprobar un proyecto incoherente con un estudio de impacto ambiental en el que las alternativas estudiadas no encajan.

Por ello, la Plataforma ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente que devuelva el Estudio de Impacto Ambiental por incongruente con el proyecto técnico, o en su caso, dicte una Declaración de Impacto Ambiental en sentido desfavorable en su integridad.

Igualmente, confía en que la Confederación Hidrográfica “no ceda a las presiones y mantenga su correcto criterio sobre la mina de oro” y reitera, una vez más, su intención de ejercer todas las acciones judiciales necesarias para impedir que se consume un “fraude ambiental” de enormes proporciones y de consecuencias imprevisibles.

Nota de prensa ORO NO alegaciones nuevo estudio de impacto 07022014

Porcontraminate

Nota de prensa ORO NO: Vertidos Asturgold

Nota de prensa de la PLATAFORMA ORO NO

9 de octubre de 2013

ASTURGOLD DEMUESTRA SU NULO RESPETO POR LAS LEYES, EL ENTORNO Y LOS VECINOS CON ESTA OBRA ORO NO DENUNCIA LOS VERTIDOS QUÍMICOS DE LOS SONDEOS DE SALAVE SOBRE UNA SENDA COSTERA Y CAMINO DE SANTIAGO ASTURGOLD DEMUESTRA SU NULO RESPETO POR LAS LEYES, EL ENTORNO Y LOS VECINOS CON ESTA OBRA ORO NO DENUNCIA LOS VERTIDOS QUÍMICOS DE LOS SONDEOS DE SALAVE SOBRE UNA SENDA COSTERA Y CAMINO DE SANTIAGO

La Asociación ORO NO ha presentado varias denuncias por posibles infracciones cometidas por los sondeos que está ejecutando AsturGold en Salave (Tapia de Casariego). Entre otros motivos, ORO NO ha denunciado a Industria que los sondeos se están ejecutando infringiendo claramente la autorización, al estar trabajando 24 horas y, por tanto, en horario nocturno y también por haber vertido lodos con productos químicos, pendientes de analizar, en la senda costera E-9 que es frecuentada por numerosos viandantes y peregrinos del Camino de Santiago, tal y como se ha podido documentar. Dado que es el Ayuntamiento de Tapia de Casariego el titular de la senda costera y el encargado del mantenimiento y conservación de la misma, la Asociación ORO NO le insta a que defienda el patrimonio y a los vecinos de Tapia de Casariego y deje de servir a los intereses privados de una mercantil. Estas actuaciones de la empresa dejan patente una vez más, incluso en estos sondeos meramente preparatorios, el nulo respeto de AsturGold hacia las leyes, el medioambiente y los vecinos de Tapia y nos hace temer lo peor si se les autoriza a llevar a cabo la explotación minera.

other languages »