Archivo de categoría GALERÍA

Porcontraminate

A loita de Salave pola defensa da terraLa lucha de Salave por la defensa de la tierraSalave´s struggle for the land´s defense

El oro de Salave. De Jose Alberto Álvarez (Paraíso Local Creativo) é o documental que amosa unha escola cooperativa de educación especial, hortas e gandeirías ecolóxicas, un rapaz apaixonado pola arqueoloxía romana, percebeiros e mariñeiros de artes tradicionais… O proxecto psicópata da mina de ouro enclávase nunha zona chea de experiencias respetuosas co seu entorno. Éstas encóntranse en perigo e defenden ilusionadas un futuro moi distinto ao do expolio polo que se empecina a multinacional aurífera.

Imagen de previsualización de YouTube

A febre do ouro, que nas últimas décadas supuxo a irrupción das corporacións mineiras en boa parte de África e América Latina, chegou tamén ao Estado español, e concretamente a Asturies. Este libro é unha contribución a loita contra o proxecto dunha mina de ouro no occidente asturiano. Alí, nas inmediacións de Tapia de Casariego, hortas e ganadeirías ecolóxicas, escolas, pesquerías tradicionais y o ecosistema singular das Lagoas de Silva encóntranse ameazadas. Non queremos a mina. Nin en Salave nin na aldea do lado. Nin tampouco en Galiza ni en Grecia. Nin noutro continente. Non queremos ser o patio traseiro do capitalismo nin contribuir a que outros territorios e comunidades o sexan.

El oro de Salave 003

El oro de Salave. De Jose Alberto Álvarez (Paraíso Local Creativo) es un documental que nos muestra un colegio cooperativo de educación especial, huertas y ganaderías ecológicas, un chico apasionado por la arqueología romana, percebeiros y pescadores de artes tradicionales… El proyecto psicópata de la mina de oro se enclava en una zona llena de experiencias respetuosas con su entorno. Éstas se encuentran en peligro y defienden ilusionadas un futuro muy distinto al del expolio por el que se empecina la multinacional aurífera.

Imagen de previsualización de YouTube

La fiebre del oro, que en las últimas décadas ha supuesto la irrupción de las corporaciones mineras en buena parte de África y América Latina, ha llegado también al Estado español, y concretamente a Asturies. Este libro es una contribución a la lucha contra el proyecto de una mina de oro en el occidente asturiano. Allí, en las inmediaciones de Tapia de Casariego, huertas y ganaderías ecológicas, escuelas, pesquerías tradicionales y el ecosistema singular de las Lagunas de Silva se encuentran amenazadas.No queremos la mina. Ni en Salave ni en la aldea de al lado. Ni tampoco en Galiza ni en Grecia. Ni en otro continente. No queremos ser el patio trasero del capitalismo ni contribuir a que otros territorios y comunidades lo sean.

El oro de Salave 003

Gold of Salave from Jose Alberto Álvarez( Paraíso Local Creativo).
This documentary shows a cooperative special education school, garden and organic farms, a Roman Archaeology enthusiast, percebeiros (barnacle fishers) and traditional fishermen… The psychopath project for the gold mine is settled in an area full of responsible with the environment experiences. They are in danger and defend hopeful a very different future from the pillaging that the gold multinational insists on.

Imagen de previsualización de YouTube

Gold of Slave, the book (VVAA): Gold rush, which in recent decades has led to the emergence of mining corporations in many places of Africa and Latin America, has also reached the Spanish State, and specifically Asturias. This book is a contribution to the struggle against the proposed gold mine in western Asturias. There, in the vicinity of Tapia de Casariego, garden and organic farms, schools, traditional fisheries and the unique ecosystem of Lagunas de Silva are under threat. We don´t want the mine. Neither in Salave or the nearby village. Neither Galiza nor in Greece, nor in another continent. Don´t want to be the backyard of capitalism. Don´t want to contribute to other areas and communities becoming it.

El oro de Salave 003

Porcontraminate

Océanos de pástico, documentalOcéanos de plástico, documentalPlastic Oceans, documentary

Imagen de previsualización de YouTube

Este documental científico, realizado no 2009 por Sandrine Feydel, amosanos como os océanos estanse convertendo nun bertedeiro. O desaloxo indiscriminado de residuos de plástico e produtos químicos colocaría en serio risco a cadea alimentaria. As cifras son verdadeiramente dramáticas: do total dos residuos depositados nos océanos anualmente, o 80% son obxetos de plástico. Cada metro cadrado da superficie dos océanos e mares conteñen milleiros de residuos contaminantes deste perxudicial material. A comunidade científica ten alertado da extensión da contaminación do noso espazo marítimo e os efectos nocivos deste desastre medioambiental que está afectando as especies que nel habitan.

Neste interesante documental que vos presenta Odisea vemos como en Holanda xa houbo casos de aves mariñas e peixes que morreron debido á inxestión deste tipo de residuos, ou como en California baleas e golfiños sofren unha morte dolorosa, debido á mesma razón. Cal será o impacto desta «contaminación de plástico» no planeta, se non chegamos a parala ? Que podemos facer para minimizar os seus efectos nocivos?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Imagen de previsualización de YouTube

Este documental científico, realizado en el 2009 por Sandrine Feydel, nos nuestra como los océanos se están con convirtiendo en un basurero. El vertido indiscriminado de residuos de plástico y sustancias quí­micas ponen en serio peligro la cadena alimentaria. Las cifras son realmente dramáticas: del total de la basura vertida en los océanos anualmente, el 80% son objetos de plástico. Cada metro cuadrado de la superficie de océanos y mares contienen miles de desechos de este perjudicial material. La comunidad cientí­fica ha advertido de la magnitud de la contaminación de nuestro espacio marí­timo y de los perjudiciales efectos que este desastre medioambiental está causando en las especies que en él habitan.

En este interesante documental que Odisea les presenta veremos como en Holanda se han dado casos de aves marinas y peces que han muerto debido a la ingesta de este tipo de residuos, o como en California ballenas y delfines sufren una dolorosa muerte causada por este mismo motivo. ¿Cuál será el impacto de esta «contaminación de plástico» sobre el planeta si no llegamos a frenarla? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus dañinos efectos?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Imagen de previsualización de YouTube

This scientific documentary, made in 2009 by Sandrine Feydel with music by Ludovic Sagnier shows as our oceans are becoming a garbage dump with. The indiscriminate dumping of plastic waste and chemicals seriously endanger the food chain. The figures are truly dramatic: the total waste dumped in the oceans annually, 80% are plastic objects. Each square meter of the surface of oceans and seas contain thousands of harmful waste this material. The scientific community has warned of the extent of contamination of our maritime space and the detrimental effects this environmental disaster is causing species that dwell therein.

This interesting documentary Odyssey presents see them as in the Netherlands there have been cases of seabirds and fish that have died due to the intake of this type of waste, or as in California whales and dolphins suffer a painful death due to the same reason. What will be the impact of this » plastic pollution » on the planet if we do not stop it ? What can we do to mitigate its harmful effects?

toneladas-de-plastico-en-el-oceano

Plastic-Ocean

Plastic-Oceans-documental-que-mostrara-la-basura-plastica-en-los-oceanos

Porcontraminate

Curto sobre a problemática da minería a ceo aberto en Laciana (León)Documental sobre la minería a cielo abierto en Laciana (León)

Interesante testemuña dun gandeiro afectado pola minería do carbón.


Interesante testemono de un ganadero afectado por la minería del carbón.

Porcontraminate

Punto de Mira – Extracción dos recursos minerais en EspañaPunto de Mira – Extracción de recursos minerales en España

Reportaxe moi interesante sobrea problemática da extracción dos recursos minerais en España. Os primeros doce minutos están dedicados á Mina de Corcoesto.

Imagen de previsualización de YouTube

Reportaje muy interesante sobre la problemática de la extracción de los recursos minerales en España. Los primeros doce minutos están dedicados a la Mina de Corcoesto.

Imagen de previsualización de YouTube

Imagen de previsualización de YouTube

other languages »